... رفرنس نویسی ...
.... ............................................................................ ......... ...
................................... انتخاب مجله
مشاوره پژوهشی
  .
   
   مشاوره  و راهنمائی پژوهشی در زمینه های زیر ارائه می شود:
  . تولید ایده پژوهشی
. تدوین عنوان پژوهشی
. تدوین پروپوزال پژوهشی
. تدوین روش شناختی
. تدوین ابزار پژوهشی
. تدوین تحلیل آماری
. تدوین گزارش پایانی
. تدوین مقاله پژوهشی
   
  قابل ذکر است که هیچ نوع خدماتی در رابطه با اجرای طرح پژوهشی ارائه نمی شود.
...................................  
   
   
   
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

journal@accepted.ir