ترجمه مقاله isi ترجمه متن فارسی به انگلیسی
... ...
.... ............................................................................ ......... ...
    خدمات ترجمه برای انتشارات علمی............................................    
... ............................................................................. ......... ...
    خدمات ما
.
..ترجمه مقاله
..مشاوره پژوهشی
..ویراستاری انگلیسی
..ویراستاری فارسی
.
..تعرفه ها
.
.
.پیوندها
 
    .. ..منبع نویسی

..انتخاب مجله
.............
   
........................ ..............................
           
 

journal@accepted.ir

   
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-43072260-1', 'accepted.ir');
ga('send', 'pageview');

</script>